สถาบันพระมหากษัตรย์ | Office of His Majesty′s Principal Private Secretary

Play

TH l EN      


 ราชเลขาธิการ 

nameนายกฤษณ์ กาญจนกุญชร : ราชเลขาธิการ

 รองราชเลขาธิการ 

 • nameนายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์
 • nameนายวุฒิ สุมิตร
 • nameท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
 • nameนายสนอง บูรณะ
 • nameนายลำจวน ขำศิริ
 • nameคุณจันทนี ธนรักษ์
 • nameนายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์
 • nameนายประยูร ผ่องแผ้ว

 ที่ปรึกษา 

 • nameนายจรัลธาดา กรรณสูต
  ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ
 • nameพลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์
  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
  ตามพระราชดำริ
 • nameพลเอก นพดล วรรธโนทัย
  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
  ตามพระราชดำริ

 ส่วนงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

 • nameท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล
  ราชเลขานุการในพระองค์
  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 • nameท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
  รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 • nameท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
  รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 • nameท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ
  หลวงเทพนิมิต
  รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 • nameท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา
  ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 • nameท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร
  ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 • nameท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร
  ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ